Komentarz do art. 516 ustawy

Komentarz do art. 516 ustawy

  1. Art. 516 zawiera wykaz wymaganych elementów odwołania, które są tożsame z zakresem wymaganych już na gruncie poprzedniego p.z.p. informacji, jakie musiały zostać wprowadzone do formularza, w przypadku wnoszenia odwołania w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.
  2. Kategoryczna formę przepisu („odwołanie zawiera”) może sugerować, że wszystkie elementy odwołania wymienione w art. 516 ust. 1 są niezbędne dla uznania, że odwołanie jest prawidłowe. Tymczasem wykaz załączników (art. 516 ust. 1 pkt 12) ma znaczenie wyłącznie porządkujące i umieszczenie go w treści przepisu jest nadmiernym formalizmem. Tak samo dowody (art. 516 ust. 1 pkt 10) nie są niezbędnym elementem odwołania. Mogą one być zgłaszane zgodnie z art. 535 aż do zamknięcia rozprawy.
  3. Również wykaz załączników do odwołania nie uległ zmianie. Poza dowodem uiszczenia wpisu i dowodem na przesłanie kopii odwołania zamawiającemu do odwołania załącza się dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odwołującego. Dokumentami takimi są pełnomocnictwo oraz stosowny dokument rejestrowy wskazujący osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego.
  4. Dopiero odwołanie niezawierające braków formalnych oraz prawidłowo opłacone będzie podlegało rozpoznaniu (art. 517 ust. 1). W związku z tym w przypadku stwierdzenia braków formalnych odwołania Prezes Izby wezwie odwołującego do usunięcia braków zgodnie z art. 518 ust. 1 pod rygorem zwrotu odwołania.
03.01.2020
03.01.2020
Anna Prigan