Art. 520

  1. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy.
  2. Cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.