Komentarz do art. 555 ustawy

Komentarz do art. 555 ustawy

 1. Izba orzeka wyłącznie co do zarzutów zawartych w odwołaniu. Oznacza to, że Izba nie może samodzielnie podejmować decyzji w kierunku naprawienia działań i zaniechań zamawiającego, które nie były przedmiotem odwołania, nawet jeśli dostrzeże ich nieprawidłowość.
 2. Przepis stanowi powtórzenie art. 192 ust. 7 poprzedniego p.z.p., wobec czego orzecznictwo zapadłe na tle dawnego przepisu zachowa aktualność również w nowym stanie prawnym.
 3. Zakaz orzekania ponad zarzuty odwołania jest związany z koniecznością skonkretyzowania zarzutów w odwołaniu. Zarzut jest rozumiany jednak nie tylko jako określenie czynności i zaniechania zamawiającego ze wskazaniem kwalifikacji prawnej naruszenia (wskazania naruszanego przepisu ustawy). Treść i zakres zarzutu wyznaczają okoliczności faktyczne, w których odwołujący upatruje niezgodność działania zamawiającego z ustawą (por. wyrok z 4 czerwca 2020 r. KIO 500/20, ale też KIO 2036/18, KIO 162/17, KIO 179/17, KIO 35/17).
 4. Podstawa faktyczna zarzutu musi zostać wskazana w odwołaniu. Zarzut składa się bowiem z podstawy prawnej i faktycznej, przy czym tę pierwszą można wywieść z uzasadnienia faktycznego, podczas gdy braki w uzasadnieniu faktycznym są nienaprawialne. Uzasadnienie faktyczne wyznacza zakres rozpoznania odwołania (KIO 1102/17, KIO 1461/18).
 5. Podobnie przywołanie nowych okoliczności faktycznych, nawet wypełniających dyspozycje tego samego przepisu, uznaje się za nowy zarzut.
 6. Odwołujący nie może formułować nowych zarzutów na rozprawie, ponieważ zamawiający musi mieć możliwość przygotowania się na odparcie zarzutów, sprawa zaś jest rozpatrywana co do zasady na jednym terminie rozprawy.
 7. Termin na wniesienie odwołania jest nieprzywracalny, wobec czego po jego upływie odwołujący nie może już uzupełnić zakresu odwołania nowym zarzutem.
 8. W konsekwencji jeśli w treści samego odwołania wykonawca wyraźnie i wprost nie podniósł określonych okoliczności, to ich późniejsze wskazywanie nie może być brane pod uwagę przez KIO, choćby okoliczności te mieściły się w ramach ogólnie wskazanej podstawy faktycznej zarzutu (KIO 433/18, KIO 431/20).
 9. Natomiast do zamknięcia rozprawy odwołujący może powoływać dowody na poparcie zgłoszonych w odwołaniu zarzutów (art. 535).
 10. Izba nie jest natomiast związana kwalifikacją prawną zarzutu wskazaną w odwołaniu. Na podstawie podanego w odwołaniu stanu faktycznego Izba może samodzielnie zakwalifikować działanie zamawiającego jako naruszenie konkretnego przepisu ustawy. O tym, jakie twierdzenia lub zarzuty podnosi strona w postępowaniu, nie przesądza proponowana przez nią kwalifikacja prawna, ale okoliczności faktyczne, na które strona się powołuje (KIO 787/16, KIO 2633/18).
 11. Mając na względzie możliwość przyporządkowania określonego stanu faktycznego do kilku przepisów ustawy, można formułować w odwołaniu zarzuty podstawowe i ewentualne, na wypadek nieuwzględnienia zarzutów podstawowych (KIO 520/20).
 12. Izba nie jest również związana żądaniami odwołania i może orzec inaczej, niż wnosił odwołujący.
 13. Zakaz orzekania ponad zarzuty odwołania oznacza również nakaz orzeczenia wobec całości zarzutów odwołania (KIO 1229/17). Jeśli zamawiający częściowo uwzględnił odwołanie i nie wniesiono sprzeciwu, Izba powinna umorzyć postępowanie odwoławcze w tej części, a pozostałe zarzuty rozpoznać zgodnie z art. 522 ust. 4. Ma to doniosłe znaczenie, bowiem brak postanowienia o umorzeniu w odniesieniu do uwzględnionego zarzutu zwalnia zamawiającego z obowiązku dokonania czynności zgodnie z żądaniem odwołującego. Wydanie postanowienia w wyroku rozpoznającym sprawę merytorycznie jest konieczne także dla oceny formalnej przyszłych odwołań w kontekście art. 527.
21.09.2020
21.09.2020
Anna Prigan