Komentarz do art. 557 ustawy

Komentarz do art. 557 ustawy

 1. Każde orzeczenie kończące postępowanie odwoławcze powinno zawierać rozstrzygnięcie o kosztach.
 2. Zgodnie z art. 575 strony oraz uczestnik postępowania odwoławczego wnoszący sprzeciw ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku.
 3. Koszty postępowania odwoławczego zgodnie z art. 574 obejmują wpis i uzasadnione koszty stron postępowania odwoławczego.
 4. Do kosztów postępowania odwoławczego – zgodnie z projektem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 10 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania – zalicza się:
  • wpis, obejmujący w szczególności: a) wynagrodzenia, wydatki i opłaty Urzędu związane z organizacją i obsługą postępowań odwoławczych, archiwizacją dokumentów oraz szkoleniami członków KIO, b) wynagrodzenie oraz zwrot kosztów poniesionych przez biegłych i tłumaczy, c) koszty przeprowadzenia innych dowodów w postępowaniu odwoławczym;
  • uzasadnione koszty stron postępowania odwoławczego, w wysokości określonej na podstawie rachunków złożonych do akt sprawy, obejmujące w szczególności: a) koszty związane z dojazdem na wyznaczone posiedzenie i rozprawę, b) wynagrodzenie pełnomocników, jednak nie wyższe niż kwota 3600 złotych.
 5. Uzasadnione koszty postępowania odwoławczego mogą obejmować również uzasadnione koszty uczestnika postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego oraz wniósł sprzeciw przeciwko uwzględnieniu odwołania w całości lub w części, stosownie do liczby zarzutów objętych sprzeciwem.
 6. Projektowane rozporządzenie o kosztach, inaczej niż było to na gruncie poprzedniego p.z.p., przewiduje zasadę proporcjonalnego rozliczenia kosztów postępowania z uwzględnieniem stopnia wygranej. Oznacza to, że odwołujący może ponieść część kosztów postępowania, nawet jeśli odwołanie zostanie uwzględnione, jeżeli nie zostaną uwzględnione wszystkie zarzuty.
 7. W przypadku odrzucenia odwołania przez Izbę koszty ponosi odwołujący. Podobnie jest w przypadku oddalenia odwołania w całości.
 8. W przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości:
  • koszty ponosi zamawiający, jeżeli po otwarciu rozprawy uwzględnił on w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, a nie wniesiono sprzeciwu, albo też uwzględnił część zarzutów, zaś pozostałe zostały wycofane,
  • koszty znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił odwołanie przed otwarciem rozprawy.
 9. W razie wycofania odwołania przed otwarciem rozprawy odwołujący otrzyma zwrot 90% wpisu. Jeżeli jednak wycofał odwołanie w dniu rozprawy, może zostać obciążony uzasadnionymi kosztami stron lub uczestników postępowania odwoławczego.
 10. Cofnięcie odwołania po otwarciu rozprawy rodzi konieczność poniesienia przez odwołującego kosztów całego wpisu oraz uzasadnionych kosztów postępowania jego przeciwników procesowych.
 11. Jeżeli zgodnie z art. 568 pkt 2 ustawy Izba umorzyła postępowanie odwoławcze w całości ze względu na stwierdzenie, że dalsze postępowanie stało się z innej przyczyny zbędne lub niedopuszczalne, koszty znosi się wzajemnie.
28.09.2020
28.09.2020
Anna Prigan