Komentarz do art. 584 ustawy

Komentarz do art. 584 ustawy

  1. Komentowany przepis wprowadza zamknięty katalog przesłanek odrzucenia skargi, co następuje w przypadku złożenia skargi po upływie terminu, skargi niedopuszczalnej z innych przyczyn lub skargi obarczonej nieuzupełnionymi brakami.
  2. Można spotkać się z poglądem wyrażonym na gruncie poprzedniej ustawy, że termin na wniesienie skargi ma charakter prekluzyjny i nie podlega przywróceniu (postanowienie KIO z 18 maja 2016 r., KIO 744/16). Stanowisko to należy uznać za restrykcyjne, tym bardziej że art. 585. wprowadza autonomiczną dla postępowania skargowego instytucję przywrócenia terminu, której odpowiednik funkcjonował także w poprzednim stanie prawnym. W wielu przypadkach złożenie skargi może być jedyną czynnością dokonywaną przez skarżącego w ramach postępowania. Uznanie, że instytucja przywrócenia terminu nie znajduje zastosowania do terminu na wniesienie skargi (a jedynie do terminów na dokonanie czynności w trakcie trwania postępowania), skutkuje nadmiernym ograniczeniem jej praktycznego zastosowania. Takie rozwiązanie może być też uznane za ograniczenie prawa do sądu gwarantowanego przez art. 2 ust. 9 dyrektywy 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniającej dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych.
  3. Skarga jest niedopuszczalna w sytuacji, w której ustawa nie przewiduje możliwości zaskarżenia danego orzeczenia, brak jest substratu zaskarżenia (zaskarżonego rozstrzygnięcia) lub interesu w jego zaskarżeniu, jeżeli zostanie wniesiona przez podmiot nieuprawniony lub jeżeli zachodzi powaga rzeczy osądzonej.
  4. Przez wymogi formalne należy rozumieć wymogi, o których mowa w art. 581.
16.12.2020
16.12.2020