Art. 586

Ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na:

  1. wykonawcy, który ją złożył, jeżeli jest stroną postępowania albo interwenientem;
  2. zamawiającym, jeżeli wykonawca, który złożył ofertę, nie jest stroną postępowania albo interwenientem.