Art. 589

  1. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku.
  2. Określając wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania.