Komentarz do art. 589 ustawy

Komentarz do art. 589 ustawy

  1. Komentowany przepis wprowadza zasadę podziału kosztów podobną do tej, jaka obowiązuje w postępowaniu odwoławczym – patrz komentarz do art. 575.
  2. Przez „strony postępowania” należy rozumieć podmiot wnoszący skargę i podmiot będący przeciwnikiem skargi.
16.12.2020
16.12.2020