Komentarz do art. 590 ustawy

Komentarz do art. 590 ustawy

  1. W poprzednim stanie prawnym, na gruncie ówczesnego art. 198g, uprawnienie do wniesienia skargi kasacyjnej posiadał jedynie Prezes Urzędu. Obecnie uprawnienie to przysługuje także stronom postępowania.
  2. Przedmiotem skargi kasacyjnej może być każde orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie kończące postępowanie w sprawie.
  3. Do skargi kasacyjnej od wyroku lub postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie znajdą zastosowanie przepisy dotyczące warunków formalnych i konstrukcyjnych tego nadzwyczajnego środka zaskarżenia.
  4. Ze względu na odpowiednie stosowanie do postępowania skargowego przepisów o apelacji złożenie skargi kasacyjnej może zostać poprzedzone wnioskiem o wstrzymanie wykonania orzeczenia będącego przedmiotem zaskarżenia, o którym mowa w art. 388 k.p.c.
16.12.2020
16.12.2020