Komentarz do art. 411 ustawy

Komentarz do art. 411 ustawy

  1. Przetarg ograniczony jest jednym (obok negocjacji z ogłoszeniem) z podstawowych trybów udzielania zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Postępowanie prowadzone w tym trybie odbywa się zgodnie z przepisami właściwymi dla tego trybu przy udzielaniu zamówień klasycznych z pewnymi wyjątkami.
  2. Nie znajdą zastosowania przepisy dotyczące udostępnienia SWZ na stronie zamawiającego (art. 141), zawartości SWZ (art. 142), wyjaśnień do SWZ (art. 143 ust. 1-3), minimalnego terminu składania wniosków (art. 144 ust. 2), selekcji kandydatów do kolejnego etapu (art. 148), czynności zaproszenia do składania ofert (art. 149), zawartości zaproszenia do składania ofert (art. 150) oraz terminu składania ofert (art. 151). Wszystkie te kwestie są szczegółowo uregulowane w komentowanym artykule, którego regulacja uwzględnia specyfikę postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.
  3. W sprawach wyjaśnień do SWZ oraz zmian treści SWZ odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy w tym zakresie dla postępowania prowadzonego w sprawie udzielenia zamówienia klasycznego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 135 i art. 137).
29.12.2020
29.12.2020