Art. 420

 1. Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jeżeli:
  1. możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia lub
  2. wykonawca został wybrany w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.
 2. Zamawiający może udzielić zaliczek w przypadku udzielenia zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, jeżeli:
  1. wysokość jednorazowej zaliczki nie przekracza 33% wartości wynagrodzenia wykonawcy;
  2. zasady udzielania zaliczek zostały określone w zaproszeniu do negocjacji i pozostaną niezmienne w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia.
 3. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca, w ramach realizacji zamówienia:
  1. rozliczy środki w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek lub
  2. wykaże, że zaangażował całość środków w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek.