Komentarz do art. 420 ustawy

Komentarz do art. 420 ustawy

  1. Przepis rozszerza dopuszczalność udzielania zaliczek w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w stosunku do możliwości przewidzianych dla zamówień klasycznych (art. 442 ustawy). Zamawiający udzielający zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa będą uprawnieni do stosowania zaliczek także w przypadku udzielania zamówień w trybach negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.
  2. Z uwagi na odrębną regulację w zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa sytuacji objętych art. 442 ust. 1 i 2, na mocy art. 395 ustawy stosowanie przepisów art. 442 ust. 1 i 2 zostało wyłączone. Z tego wynika, że w pozostałym zakresie przepisy art. 442 ust. 3 znajdą odpowiednie zastosowanie do zaliczek udzielonych na podstawie komentowanego artykułu.
  3. Natomiast w przypadku udzielania zamówień w trybach negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki zamawiający będzie mógł jednorazowo udzielać zaliczek w wysokości do 33% wartości wynagrodzenia wykonawcy. Zasady udzielania zaliczek w trybach negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki muszą być określone przez zamawiającego już w chwili rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w zaproszeniu do udziału w negocjacjach i będą pozostawały niezmienne w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia.
28.12.2020
28.12.2020