Komentarz do art. 458 ustawy

Komentarz do art. 458 ustawy

  1. Omawiany przepis odnosi się do szczegółowych zasad wyznaczających dopuszczalne granice zmian umów na podstawie art. 454 oraz 455 ustawy. Skutkiem dokonania zmiany z naruszeniem tych przepisów jest możliwość unieważnienia takiej zmiany, tj. jej nieważność względna. Oznacza to, że zmiana pozostaje w mocy mimo zidentyfikowania okoliczności świadczących o nieprawidłowości jej wprowadzenia i wywołuje skutki prawne aż do chwili jej unieważnienia. Unieważnienie zmiany może nastąpić dopiero mocą wyroku Krajowej Izby Odwoławczej – w przypadku zastosowania środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie, albo sądu – w przypadku powództwa Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W celu unieważnienia umowy konieczne jest więc podjęcie stosownej inicjatywy przez uprawniony podmiot na mocy szczególnego przepisu prawa, w odróżnieniu od nieważności bezwzględnej znanej w prawie cywilnym, która ma miejsce z mocy prawa, a sąd powszechny na podstawie art. 189 k.p.c. ma kompetencję do potwierdzenia tego stanu (ale nie jego stwierdzenia).
  2. W przypadku unieważnienia zmiany, stosuje się postanowienie umowne w brzmieniu obowiązującym przed jej wprowadzeniem.
13.08.2020
08.09.2020
Hanna Drynkorn