Art. 495

 1. W skład Komitetu wchodzą:
  1. przewodniczący Komitetu – wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki, spośród pracowników urzędu obsługującego tego ministra;
  2. po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez:
   1. Prezesa Rady Ministrów,
   2. Prezesa Urzędu,
   3. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
   4. ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, odpowiadającego za koordynację programów operacyjnych, w rozumieniu przepisów dotyczących realizacji programów w zakresie polityki spójności,
   5. (uchylony);
  3. Prezes Izby.
 2. Do udziału w pracach Komitetu, na prawach członka, zaprasza się przedstawiciela Najwyższej Izby Kontroli, wyznaczonego przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, oraz przedstawiciela regionalnych izb obrachunkowych, wyznaczonego przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych.
 3. W pracach Komitetu mogą uczestniczyć przedstawiciele organów administracji rządowej, zaproszeni przez przewodniczącego Komitetu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu.
 4. W posiedzeniach Komitetu mogą również uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające odpowiednią wiedzę lub doświadczenie w zakresie zagadnień objętych zadaniami Komitetu, zaproszone przez przewodniczącego Komitetu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu.