Komentarz do art. 495 ustawy

Komentarz do art. 495 ustawy

 1. Komentowany przepis w pierwszej kolejności określa skład Komitetu do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych. Zgodnie z treścią ust. 1 członkami Komitetu są:
  • przewodniczący Komitetu, którego wyznacza minister właściwy do spraw gospodarki spośród pracowników urzędu obsługującego tego ministra; jest to tym samym kolejna osoba w ramach organów właściwych w sprawach zamówień publicznych nominowana przez ministra nadzorującego ten dział administracji publicznej,
  • jeden przedstawiciel wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów,
  • jeden przedstawiciel wyznaczony przez Prezesa Urzędu,
  • jeden przedstawiciel wyznaczony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • jeden przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, odpowiadającego za koordynację programów operacyjnych, w rozumieniu przepisów dotyczących realizacji programów w zakresie polityki spójności,
  • Prezes Izby.
 2. Uwzględniając jednak redakcję ustępu drugiego tego przepisu, grono to należałoby powiększyć o dwóch przedstawicieli działających „na prawach członka Komitetu”, tj.
  • przedstawiciela Najwyższej Izby Kontroli, wyznaczonego przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, oraz
  • przedstawiciela regionalnych izb obrachunkowych, wyznaczonego przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych.
 3. Skład Komitetu jest różnorodny i właściwie multidyscyplinarny, uwzględniając chociażby osoby nominowane przez Prezesa UOKiK czy ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. To powinno zapewniać szerokie spektrum wiedzy i doświadczenia w ramach Komitetu.
 4. Jednocześnie ustawa nie przewiduje jednak żadnych wymagań, które powinni spełniać członkowie Komitetu, jeśli chodzi o doświadczenie zawodowe, znajomość p.z.p. itp.
 5. Ustępy 3 i 4 analizowanego przepisu pozwalają na udział w pracach Komitetu także innych osób, niemniej w charakterze głosów doradczych.

 6. Z dniem 4 czerwca 2022 r. na podstawie art. 128 ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022.1079), został uchylony art. 495 ust. 1 pkt 2 lit. e), zgodnie z którym w skład Komitetu wchodziła osoba wyznaczona przez instytucję audytową w rozumieniu przepisów dotyczących realizacji programów w zakresie polityki spójności.

23.12.2020
28.06.2022