Art. 498

Art. 498

  1. Obsługę Komitetu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki.
  2. Koszty obsługi Komitetu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.