Art. 497

Art. 497

  1. Komitet podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwał, na posiedzeniach.
  2. Uchwały Komitetu są podejmowane w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komitetu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komitetu.
  3. Uchwały w imieniu Komitetu podpisuje przewodniczący Komitetu.
  4. Projekty uchwał Komitetu mogą być poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.
  5. Osobom zaproszonym do udziału w posiedzeniu Komitetu, o których mowa w art. 495 ust. 3 i 4, nie przysługuje prawo głosowania nad uchwałami.
  6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze zarządzenia, regulamin pracy Komitetu.