Art. 500

 1. Przy Prezesie Urzędu działa Rada Zamówień Publicznych, zwana dalej „Radą”, która jest jego organem opiniodawczo-doradczym.
 2. Do zadań Rady należy:
  1. wyrażanie opinii w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień, przedstawionych jej przez Prezesa Urzędu;
  2. opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zamówień, przedstawionych jej przez Prezesa Urzędu;
  3. opiniowanie sprawozdania z funkcjonowania systemu zamówień, o którym mowa w art. 469 pkt 20;
  4. ustalanie zasad etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie zamówień;
  5. wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Urzędu.
 3. Obsługę prac Rady zapewnia Urząd.