Art. 501

 1. W skład Rady wchodzi od 10 do 15 członków, powoływanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 2. Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać, w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki, informacji o powoływaniu do składu Rady:
  1. Prezes Urzędu;
  2. inne organy administracji rządowej;
  3. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego;
  4. Rada Dialogu Społecznego.
 3. Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje członków Rady spośród osób, które:
  1. są obywatelami polskimi;
  2. korzystają z pełni praw publicznych;
  3. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. posiadają wiedzę i autorytet dające rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady.
 4. Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje spośród osób, o których mowa w ust. 1, przewodniczącego Rady. Rada wybiera wiceprzewodniczącego Rady ze swojego grona.
 5. Prezes Urzędu określi, w drodze zarządzenia, regulamin pracy Rady.