Art. 592

Zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału 3.