Art. 611

W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy Prezes Urzędu może:

  1. nałożyć karę pieniężną, o której mowa w dziale XII;
  2. wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w całości lub części.