Art. 610

  1. Od wyniku kontroli doraźnej zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia do Prezesa Urzędu, umotywowanych zastrzeżeń, w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku kontroli.
  2. Prezes Urzędu rozpatruje zastrzeżenia w terminie 15 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, Prezes Urzędu przekazuje zastrzeżenia do zaopiniowania przez Izbę.
  3. Izba wyraża, w formie uchwały, opinię w sprawie zastrzeżeń w terminie 15 dni od dnia ich otrzymania.
  4. Opinia Izby jest wiążąca dla Prezesa Urzędu.
  5. Prezes Urzędu niezwłocznie zawiadamia kierownika zamawiającego o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń.