Art. 619

 1. Zamawiający, który:
  1. udziela zamówienia:
   1. z naruszeniem przepisów określających przesłanki stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia,
   2. bez wymaganego ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub bez wymaganego ogłoszenia zmieniającego ogłoszenie wszczynające postępowanie, jeżeli zmiany miały znaczenie dla sporządzenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert,
   3. bez zastosowania ustawy,
  2. dokonuje zmian w zawartej umowie lub umowie ramowej z naruszeniem art. 454 lub art. 455
  • podlega karze pieniężnej.
 2. Karze pieniężnej podlega również zamawiający, który:
  1. określa warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który utrudnia zachowanie uczciwej konkurencji,
  2. opisuje przedmiot zamówienia lub przedmiot konkursu w sposób, który utrudnia zachowanie uczciwej konkurencji,
  3. prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia z naruszeniem art. 18,
  4. nie przestrzega terminów określonych w ustawie,
  5. odrzuca ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki odrzucenia oferty lub tych wniosków,
  6. dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszeniem przepisów ustawy w sposób inny niż określony w ust. 1 pkt 1 lub pkt 1–5
  • jeżeli naruszenie to ma wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.