Komentarz do art. 140 ustawy

Komentarz do art. 140 ustawy

  1. Przetarg ograniczony to tryb dwuetapowy. Pierwszy etap ma miejsce po opublikowaniu przez zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu. Wszyscy zainteresowani wykonawcy mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Po złożeniu wniosków następuje weryfikacja oferentów pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jest to tak zwany etap prekwalifikacji wykonawców. W wyniku prekwalifikacji zamawiający publikuje listę wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu. Wykonawcy ci zostają zaproszeni do składania ofert.
  2. Wykonawca może nie zostać dopuszczony do drugiego etapu z powodów związanych albo z wadliwym złożeniem wniosku (określonych w art. 146 ustawy), albo z ograniczeniem ilości uczestników postępowania (które zamawiający ma prawo ustanowić na podstawie art. 148 ustawy). W drugim przypadku, wykonawcy są oceniani nie tylko pod kątem spełniania warunków udziału, ale również przez pryzmat kryteriów selekcji – na tej podstawie ustanawiana jest punktacja oraz klasyfikacja wykonawców.
  3. W drugim etapie wykonawcy składają oferty, które odnoszą się już do przedmiotu zamówienia.
  4. Przetarg ograniczony, poza odmiennościami wynikającymi z tego, że jest trybem dwuetapowym, wykazuje duże podobieństwa do przetargu nieograniczonego i w większości kwestii analogicznie stosuje się do niego przepisy dotyczące tego trybu.
  5. Należy jednak podkreślić, że częstotliwość stosowania przetargu ograniczonego jest znikoma. Jak wynika ze sprawozdania Prezesa UZP nt. funkcjonowania rynku zamówień publicznych w Polsce w roku 2019, tryb ten był zastosowany do udzielenia 0,34% zamówień publicznych. Przy znaczących i skomplikowanych zamówieniach, gdy zamawiający zamierza do drugiego etapu dopuścić wyłącznie wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia (po prekwalifikacji), częściej stosowany jest dialog konkurencyjny. Tryb ten pozwala bowiem na prowadzenie z wykonawcami dopuszczonymi do drugiego etapu uzgodnień pozwalających na lepsze przygotowanie dokumentacji postępowania, w szczególności w części technicznej – odnoszącej się do specyfiki danego zamówienia.
17.11.2020
17.11.2020
Hanna Drynkorn