Art. 218

  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.
  2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.