Komentarz do art. 282 ustawy

Komentarz do art. 282 ustawy

 1. Przepis określa wymaganą zawartość dokumentu zwanego opisem potrzeb i wymagań, który sporządza się zamiast SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym w wariancie trzecim (art. 275 pkt 3). Opis potrzeb i wymagań jest również dokumentem udostępnianym przez zamawiającego zamiast SWZ w postępowaniach prowadzonych w trybie negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego. Można zatem wskazać porównawczo, że tryb podstawowy w wariancie trzecim będzie właściwym trybem postępowania w tych samych przypadkach, gdy w postępowaniach o wartości równej lub większej od progów unijnych zamawiający prowadziłby postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem lub w dialogu konkurencyjnym.
 2. SWZ zgodnie z definicją art. 7 pkt 3 jest jednym z dokumentów zamówienia, wytworzonym przez zamawiającego i służącym do określenia i opisania przedmiotu zamówienia. Choć zawartość opisu potrzeb i wymagań jest określona mniej rygorystycznie niż zawartość SWZ, art. 282 ust. 3 wskazuje, że informacje zawarte w opisie potrzeb i wymagań muszą być wystarczająco precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie charakteru i zakresu zamówienia oraz podjęcie decyzji co do złożenia oferty podlegającej negocjacjom. W interesie zamawiającego jest więc zadbanie o to, aby opis potrzeb i wymagań był możliwie pełny i szczegółowy.
 3. Zakres informacji zawartych w opisie potrzeb i wymagań jest określony porównawczo w stosunku do zakresu informacji wymaganych w SWZ w trybie podstawowym w wariancie 1 i 2.
 4. Zakres informacji zawartych w opisie potrzeb i wymagań jest węższy niż podawany w SWZ, a różnice są następujące:
  • opis potrzeb i wymagań nie zawiera informacji, czy zamawiający przewiduje możliwość negocjowania oferty, ponieważ etap negocjacji oferty zgodnie z art. 275 pkt 3 jest obowiązkowy,
  • opis potrzeb i wymagań nie zawiera opisu przedmiotu zamówienia, tylko zgodnie z art. 282 ust. 2 pkt 2 i 3 – określenie przedmiotu zamówienia oraz opis potrzeb zamawiającego i cechy charakterystyczne dostaw, robót budowlanych lub usług, stanowiące przedmiot zamówienia; charakterystyka przedmiotu zamówienia jest więc przedstawiona w sposób mniej sformalizowany i mniej szczegółowy niż w przypadku OPZ,
  • opis potrzeb i wymagań nie zawiera projektowanych postanowień umowy ani informacji o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  • w opisie potrzeb i wymagań nie musi być informacji o terminie wykonania zamówienia, ale należy określić minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, niepodlegające negocjacjom, które muszą spełnić wszystkie oferty,
  • w opisie potrzeb i wymagań brak jest oznaczenia terminu związania ofertą oraz informacji o sposobie obliczenia ceny, przy czym brak odesłania do art. 281 ust. 1 pkt 11 w redakcji art. 282 ust. 1 wydaje się błędem legislacyjnym,
  • jeżeli na etapie wszczęcia postępowania z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe podanie wag kryteriów oceny ofert, to zamawiający zgodnie z art. 282 ust. 2 pkt 5 może ograniczyć się do podania kryteriów oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.
 5. Opis potrzeb i wymagań powinien również zawierać wszystkie informacje o fakultatywnych elementach procedury, wymienionych w art. 281 ust. 2, z wyjątkiem wymagań dotyczących wadium. Na tym etapie postępowania, kiedy nie ma jeszcze definitywnej decyzji o przedmiocie i zakresie zamówienia, nie sposób ustalić jego wartości, a co za tym idzie, określić wartości wadium.  
 6. W efekcie opis potrzeb i wymagań jest dokumentem mimo wszystko dość kompleksowym i zawiera następujące informacje:
  • nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania,
  • adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
  • tryb udzielenia zamówienia,
  • określenie przedmiotu zamówienia,
  • opis potrzeb zamawiającego i cechy charakterystyczne dostaw, robót budowlanych lub usług, stanowiące przedmiot zamówienia,
  • minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, niepodlegające negocjacjom, które muszą spełnić wszystkie oferty,
  • informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej,
  • informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69,
  • wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami,
  • opis sposobu przygotowania oferty,
  • sposób oraz termin składania ofert,
  • termin otwarcia ofert,
  • podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1,
  • opis kryteriów oceny ofert, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wag nie jest możliwe na etapie wszczęcia postępowania z obiektywnych przyczyn, kryteria oceny ofert powinny być wskazane w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego,
  • pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy,
  • podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1, jeżeli zamawiający je przewiduje,
  • informację o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je przewiduje,
  • informację o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie wymagał ich złożenia,
  • opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych,
  • liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, jeśli jego oferta zostanie wybrana w większej niż maksymalna liczbie części,
  • informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga ich składania lub dopuszcza ich składanie,
  • wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95,
  • wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania,
  • informację o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania,
  • informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień,
  • informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów,
  • informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych,
  • informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot,
  • informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121,
  • maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej,
  • informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną,
  • wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93,
  • informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający je przewiduje,
  • informację, czy zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji, stosując kryteria oceny ofert.
 7. Z punktu widzenia ram procedury prowadzonej w wariancie trzecim trybu podstawowego określenie minimalnych wymagań zgodnie z art. 282 ust. 2 pkt 4 jest najistotniejszym elementem opisu potrzeb i wymagań. Po pierwsze są to wymagania, które nie podlegają negocjacjom, a po drugie są one niezmienne w toku postępowania: stworzona w wyniku negocjacji SWZ nie może zgodnie z art. 292 ust. 2 zawierać postanowień, które prowadzą do zmiany minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia określonych w opisie potrzeb i wymagań.
28.01.2020
28.01.2020
Anna Prigan