Komentarz do art. 328 ustawy

Komentarz do art. 328 ustawy

 1. Zasadniczo do konkursu stosuje się przepisy p.z.p. znajdujące się poza poświęconym mu rozdziałem, jednak zastosowanie niektórych z nich zostało wyłączone. I tak, do konkursu nie znajdą zastosowania przepisy dotyczące:
  • obowiązku przygotowywania planu postępowań przez zamawiających (art. 23), co oznacza, że konkurs nie musi zostać przewidziany w planie postępowań,
  • powoływania komisji przetargowej (art. 53-55) – kolegialnym ciałem podejmującym decyzję odnośnie do wyboru pracy konkursowej jest sąd konkursowy, którego działanie jest nadzorowane przez kierownika zamawiającego; udział komisji przetargowej (czy też konkursowej) byłby zatem zbędny,
  • zastosowania przesłanek wykluczenia oraz warunków udziału w postępowaniu do wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 57). W odniesieniu do konkursu zamawiającemu pozostawiono swobodę co do tego, które przesłanki wykluczenia (nawet spośród obligatoryjnych) oraz kryteria udziału w postępowaniu i kryteria selekcji zastosuje – zobacz również art. 330 ust. 4.,
  • wspólnego ubiegania się o zamówienie (art. 58 oraz 59). Nie oznacza to jednak, że nie jest możliwy wspólny udział w konkursie – zobacz również art. 330 ust. 7.
 2. Zgodnie z art. 328 ust. 2 zamawiający zapewnia anonimowość prac konkursowych. Przepis ten nie stoi jednak na przeszkodzie, by sąd konkursowy powziął wiedzę o wykonawcach, którzy przystąpili do konkursu. Tylko znając nazwy wykonawców członkowie sądu konkursowego mogą bowiem złożyć oświadczenia, że nie występują okoliczności zagrażające bezstronności i stanowiące przesłanki wyłączenia poszczególnych osób z prac sądu. Zamawiający musi natomiast dopilnować, aby członkowie sądu konkursowego nie wiedzieli, kto jest autorem konkretnej pracy konkursowej. Oznacza to, że zamawiający (ale także wykonawcy składający konkretne prace) zobowiązani są zadbać o pełną anonimizację prac konkursowych. Nie jest to jednak jednoznaczne z anonimizacją nazw wykonawców przystępujących do konkursu (zob. Informator UZP styczeń – marzec 2018).
 3. Zgodnie z ustępem 3 omawianego przepisu udostępniane są tylko prace nagrodzone w konkursie oraz opracowania studialne, na których podstawie prace zostały wykonane. Są one udostępniane dopiero od momentu zawiadomienia o wybranych pracach. Nie są natomiast udostępniane prace, które nie zostały nagrodzone.
10.06.2020
10.06.2020
Hanna Drynkorn