Art. 569

  1. Z przebiegu posiedzenia jawnego sporządza się protokół.
  2. Protokół sporządza się również z ogłoszenia wyroku oraz postanowienia wydanego po zamknięciu posiedzenia niejawnego z udziałem stron, uczestników postępowania odwoławczego, świadków lub biegłych.