Komentarz do art. 568 ustawy

Komentarz do art. 568 ustawy

 1. Izba wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego, jeżeli:
  • odwołujący cofnął odwołanie,
  • zamawiający uwzględnił odwołanie w całości, a żaden z przystępujących do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia odwołania (por. komentarz do art. 522),
  • dalsze postępowanie stało się z innej przyczyny zbędne lub niedopuszczalne.
 2. Postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego jest postanowieniem kończącym postępowanie odwoławcze, wobec czego jest orzeczeniem Izby, na które przysługuje skarga do sądu zgodnie z art. 579 ust. 1. Jest ono uzasadniane z urzędu i zawiera postanowienie o kosztach.
 3. Do umorzenia postępowania dochodzi wtedy, gdy wygasł spór między stronami dotyczący danego zarzutu odwołania. Postępowanie odwoławcze może więc zostać również umorzone w części. Będzie to miało miejsce w przypadku częściowego uwzględnienia zarzutów odwołania, albo też w razie wycofania części zarzutów odwołania przez odwołującego.
 4. Postępowanie odwoławcze może stać się zbędne przykładowo wówczas, gdy przed jego zakończeniem doszło do umorzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 5. Postępowanie odwoławcze może stać się zbędne również wówczas, gdy wskutek wniesionego odwołania zamawiający uchyla zaskarżone odwołaniem czynności, mimo iż nie składa oświadczenia o uwzględnieniu odwołania. W ten sposób Izba umorzyła postępowanie odwoławcze na przykład w sprawie KIO 3114/23 (postanowienie z 31 października 2023 r.). Odwołujący wnosił o unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, odrzucenie jej, oraz ponowienie badania i oceny ofert (bez wybranej oferty). Zamawiający przed rozprawą unieważnił wybór oraz przystąpił do czynności ponownego badania i oceny ofert, o czym poinformował Izbę, wnioskując o umorzenie postępowania odwoławczego. Izba na posiedzeniu niejawnym umorzyła postępowanie zgodnie z tym wnioskiem i zniosła termin rozprawy, nakazując zwrot 100% wpisu odwołującemu i znosząc wzajemnie koszty w pozostałym zakresie (co do kosztów zastępstwa prawnego).  Co istotne, w sprawie wniesiono dwa przystąpienia: jedno po stronie zamawiającego, drugie po stronie odwołującego. Umorzenie postępowania uniemożliwiło przystępującemu po stronie zamawiającemu wniesienie sprzeciwu wobec podjętych przez niego czynności, które de facto były wyrazem uwzględnienia odwołania w całości. Uwzględnienie wniosku o umorzenie postępowania uchroniło zatem zamawiającego przed koniecznością poniesienia kosztów postępowania odwoławczego.
28.09.2020
02.11.2023
Anna Prigan