Art. 459

  1. Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie:
    1. zmiany umowy dokonanej z naruszeniem art. 454 i art. 455,
    2. umowy, o której mowa w art. 457 ust. 1
  2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa z upływem 4 lat od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany.