Komentarz do art. 148 ustawy

Komentarz do art. 148 ustawy

 1. Zgodnie z definicją kryteriów selekcji (art. 7 pkt 9 p.z.p.) w zakresie ograniczonym do jej fragmentów adekwatnych dla trybu przetargu ograniczonego kryteria selekcji to obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria stosowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia w celu ograniczenia liczby wykonawców, niepodlegających wykluczeniu i spełniających warunki udziału w postępowaniu, których zamawiający zaprosi do złożenia ofert wstępnych lub ofert.
 2. Aktualne brzmienie przepisu w porównaniu do brzmienia jego odpowiednika na gruncie poprzedniej ustawy p.z.p. (art. 51 ust. 1 i 2 starej ustawy p.z.p.) nie pozostawia wątpliwości, że zastosowanie kryteriów selekcji jest uprawnieniem zamawiającego, a nie jego obowiązkiem. Stanowi to wyraz prawidłowego (i jedynego) sposobu zaimplementowania art. 65 ust. 1 i 2 dyrektywy 2014/24/UE do ustawodawstwa polskiego. W dyrektywie wskazano, że w przypadku procedur ograniczonych, procedur konkurencyjnych z negocjacjami, procedur dialogu konkurencyjnego oraz partnerstwa innowacyjnego instytucje zamawiające mogą ograniczyć liczbę kandydatów spełniających kryteria kwalifikacji, których zaproszą do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. W procedurach ograniczonych minimalna liczba oznacza pięciu kandydatów.
 3. Etap selekcji (kryteria selekcji) stanowi fazę prekwalifikacji wykonawców, którą należy oddzielić od etapu kwalifikacji, choć w teorii mogą one toczyć się równolegle. Etap kwalifikacji polega na ocenie przez zamawiającego, czy wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu. Na tym etapie powstaje tzw. długa (szeroka) lista wykonawców, a więc takich, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie podlegały odrzuceniu. Nie oznacza to jednak jeszcze, że wszyscy oni zostaną zaproszeni do składania ofert.
 4. Jeśli w postępowaniu zamawiający ustanowił kryteria selekcji, to spośród szerokiej listy wykonawców, z wykorzystaniem tychże kryteriów, wyłaniani są wykonawcy do tzw. krótkiej listy rankingowej. Ci nie tylko spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu, ale dodatkowo w ramach kryteriów selekcji uzyskali odpowiednią liczbę punktów, aby zostać zaproszonym do składania ofert w ramach limitu miejsc i na innych warunkach przewidzianych przez zamawiającego.
 5. Komentowany przepis wprowadza ograniczenia dopuszczalnych kryteriów selekcji, a także ilościowy próg wykonawców. Liczba wykonawców dopuszczonych do składania ofert przez zamawiającego nie może być niższa niż pięć. Może przy tym być wyższa, z tym że każdorazowo musi być wystarczająca, aby zapewnić konkurencję. Do badania kryteriów selekcji dojdzie wtedy, gdy liczba poprawnych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu będzie większa niż próg wskazany przez zamawiającego. Zgodnie z art. 149 w przypadku, gdy liczba wykonawców, którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu okaże się mniejsza od minimalnej liczby określonej przez zamawiającego, zamawiający może kontynuować postępowanie, zapraszając do składania ofert tych wykonawców, albo unieważnić postępowanie na podstawie art. 258 ust. 1.
 6. Ustawodawca nie przewidział tym razem maksymalnej liczby wykonawców, których zamawiający może zaprosić do składania ofert. W ust. 2 komentowanego przepisu takie prawo zostało jednak zamawiającemu przyznane na zasadzie dobrowolności.
 7. Zamawiający musi w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ wskazać kryteria selekcji, które zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców zaproszonych do składania ofert, a także minimalną liczbę wykonawców, których zaprosi do składania ofert. Przepis ten wprowadza pewność wśród wykonawców, że w ramach trybu przetargu ograniczonego zamiar zastosowania kryteriów selekcji oraz minimalna liczba zakwalifikowanych wykonawców są znane już na etapie wszczynania postępowania. Biorący w nim udział wykonawcy dzięki temu w sposób transparentny potrafią ocenić swoje szanse, także z perspektywy drugiego etapu kwalifikacji (etap selekcji).
 8. Kryteria selekcji, które ustanowi zamawiający, nie mogą dyskryminować i muszą być obiektywne. Muszą także pozostawać w uzasadnionym związku z przedmiotem zamówienia, a więc nie mogą być nacechowane subiektywnymi potrzebami zamawiającego (temu co do zasady służy opis przedmiotu zamówienia, a w szczególności opis jego cech i wymagań – adresowany w takim samym stopniu do wszystkich wykonawców). Z kolei w kryteriach selekcji chodzi o to, aby zmierzały do wytworzenia listy wykonawców najlepiej ocenionych z perspektywy posiadanych właściwości / kwalifikacji podmiotowych dla danego zamówienia. 
 9. Spełnienie kryteriów selekcji jest wykazywane w pierwszej kolejności w drodze oświadczenia własnego wykonawcy (JEDZ), które zgodnie z art. 125 ust. 3 stanowi tego dowód. Zamawiający może jednak, tak samo jak w zakresie warunków udziału w postępowaniu, żądać złożenia adekwatnych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie ich spełniania (art. 124 ust. 2).
 10. Zgodnie z art. 126 ust. 2 żądanie złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania kryteriów selekcji może być skierowane do wykonawców na każdym etapie postępowania, także na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  
 11. Ponieważ podmiotowe środki dowodowe, a także JEDZ mają kluczowe znaczenie dla rankingu wykonawców dopuszczonych do złożenia ofert, art. 128 ust. 3 ogranicza ich składanie, uzupełnianie lub poprawianie. Zgodnie z tym przepisem
  złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowych środków dowodowych nie może służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji.
 12. Ustawodawca uwzględnił także specyficzną sytuację wykonawców, których wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu był prawidłowy (nie podlegał odrzuceniu), ale którzy z uwagi na liczbę punktów uzyskanych w ramach kryteriów selekcji nie zakwalifikowali się do ostatniej fazy postępowania (nie dostali zaproszenia do składania ofert). W art. 146 ust. ust 2 przewidziano, że wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy niezaproszonego do składania ofert uznaje się za odrzucony (patrz art. 226 ust. 1 pkt 9).
08.02.2024
08.02.2024