Komentarz do art. 327 ustawy

Komentarz do art. 327 ustawy

  1. Nowe p.z.p. wprowadza dwie nowe kategorie konkursu: konkurs ograniczony i konkurs nieograniczony. Instytucje te zostały zdefiniowane w art. 338 oraz art. 339. Szerzej omawiamy je w komentarzach do tych artykułów.
  2. Już w tym miejscu warto jednak wspomnieć, że w ramach konkursu nieograniczonego (podobnie w przetargu nieograniczonym) w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie prace konkursowe mogą składać wszyscy zainteresowani. Natomiast w konkursie ograniczonym prace mogą składać jedynie uczestnicy zaproszeni do ich składania.
  3. Składanie prac konkursowych poprzedza dokonywana przez zamawiającego weryfikacja pod względem formalnym podmiotów, które złożyły wnioski o dopuszczenie do konkursu.
  4. Na gruncie poprzedniego p.z.p. wszystkie konkursy były prowadzone analogicznie do konkursu ograniczonego w nowym p.z.p. Takie rozwiązanie miało sens przy konkursach na prace architektoniczne, gdzie kluczowe bywają kwalifikacje i uprawnienia osób je przygotowujących, ale było nieadekwatne i zbyt formalne na przykład w odniesieniu do prac informatycznych. Więcej na ten temat w komentarzu do art. 343, który reguluje tę fazę konkursu ograniczonego.
  5. Warto podkreślić, że ustawa przewiduje również konkurs jednoetapowy i dwuetapowy. Jest to klasyfikacja przewidziana w art. 329 i należy ją wyraźnie odróżnić od opisanego wyżej podziału na konkurs ograniczony i nieograniczony. Zarówno przetarg ograniczony, jak i nieograniczony może zostać przeprowadzony jednoetapowo lub dwuetapowo. Etapy dotyczą fazy składania prac. W przetargu ograniczonym przeprowadzonym w trybie dwuetapowym będziemy mieli do czynienia z dwoma momentami selekcji uczestników – pierwszy z nich po złożeniu wniosku o dopuszczenie do konkursu, a drugi po pierwszym etapie oceny prac konkursowych, tj. po złożeniu opracowań studialnych.
10.06.2020
13.08.2020
Hanna Drynkorn